ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Приморської міської

ради Приморського району

Запорізької області

від 18 січня 2017 р. № 17

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ

 

Комунального закладу «Приморський регіональний українсько-болгарський

багатопрофільний  ліцей ІІ-ІІІ ступенів»

Приморської міської ради Приморського району

Запорізької області

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Приморськ

2017 рік

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Комунальний заклад «Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області має статус комунального навчального закладу, заснованого на спільній власності Приморської міської об’єднаної територіальної громади, від імені якої виступає Приморська міська рада (надалі - власник).

Заклад підзвітний, підконтрольний Власнику і підпорядковується відділу освіти райдержадміністрації.

1.1. Найменування закладу:

повне - комунальний заклад «Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області;

скорочене – КЗ «Приморський ліцей»

1.2. Юридична адреса комунального закладу «Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області: 72102, Запорізька область, Приморський район, м. Приморськ, вул. Соборна, 93. 

1.3. Комунальний заклад «Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області (далі – навчальний заклад) є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

1.4. Засновником навчального закладу є Приморська міська рада Приморського району Запорізької області.

1.5. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією та законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування», нормативно-правовими актами Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Кодексами України та рішеннями Приморської міської ради, іншими нормативно-правовими актами  та цим статутом.

1.6. Навчальний заклад самостійно веде бухгалтерський облік, приймає рішення та здійснює діяльність у межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом.

1.7. Навчальний заклад як юридична особа користується правом господарського відання щодо закріпленого за ним майна, має право від свого імені укладати договори, набувати майнові і немайнові права та нести зобов’язання, бути позивачем та відповідачем у судах, займатися діяльністю, яка відповідає напрямкам, передбаченим цим статутом.

1.8. У навчальному закладі державна мова навчання.

1.9. У навчальному закладі може бути запроваджено поглиблене або профільне вивчення предметів.

1.10. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

1.11. Навчальний заклад не несе відповідальності за зобов’язаннями держави та міської ради. Міська рада не несе відповідальності за зобов’язаннями навчального закладу.

 

ІІ. ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ, НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

 

2.1. Головною метою навчального закладу є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

2.2. Головними завданнями навчального закладу є:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- виховання громадянина України, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

- задоволення соціально-культурних запитів болгарського населення регіону;

- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

- виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- реалізація права учнів (вихованців) на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (вихованців);

- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство.

2.3. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

- безпечні умови освітньої діяльності;

- дотримання державних стандартів освіти;

- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

- дотримання фінансової дисципліни.

2.4. Навчальний заклад має право:

- проходити в установленому порядку державну атестацію;

- визначати форми (денна, заочна, екстернат, індивідуальна, дистанційна), методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;

- визначати варіативну частину робочого навчального плану;

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;

- спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

- використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

- користуватися і розпоряджатися рухомим і нерухомим майном, закріпленим за ним на праві оперативного управління та коштами згідно з законодавством України та цим Статутом;

- отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб.

2.5. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів. У планах відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи погоджується радою навчального закладу та затверджується його керівником.

2.6. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.

Робочий навчальний план погоджується і затверджується у відповідності до нормативної бази галузі.

У вигляді додатків до робочого навчального плану додаються розклад уроків та режим роботи закладу.

2.7. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники навчального закладу добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.8. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за визначеною формою навчання.

2.9. Зарахування учнів до навчального закладу здійснюється за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх — заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії) або паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року навчання до іншого навчального закладу.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань, загальна тривалість навчального року: 7 – 11 (12) класи – 190 робочих днів (з урахуванням навчальних екскурсій, навчальної практики, державної підсумкової атестації) і закінчується не пізніше 1 липня наступного року.

Навчальний рік поділяється на семестри.

2.11. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.12. Із урахуванням місцевих умов, специфіки та профілю навчального закладу запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.13. Тривалість уроків у навчальному закладі становить: у сьомих – одинадцятих (дванадцятих) класах - 45 хвилин.

2.14. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою навчального закладу і затверджується директором.

Тижневий режим роботи навчального закладу затверджується у розкладі навчальних занять. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у навчальному закладі мають проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів, на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

2.15. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учнів.

2.16. У навчальному закладі визначення рівня досягнень учнів у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання. У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні.

2.17. Результати підсумкового оцінювання доводяться до відома учнів класним керівником.

2.18. Порядок переведення і випуск учнів навчального закладу визначається нормативно-правовою базою галузі.

2.19. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації.

2.20. Учням, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи – табель успішності; по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту; по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

2.21. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися різні форми морального і матеріального заохочення.

 

ІІІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

 

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

- учні;

- керівник (директор);

- педагогічні працівники та інші спеціалісти (психологи, бібліотекарі);

- батьки або особи, які їх замінюють.

3.2. Права і обов’язки учнів, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим статутом.

3.3. Учні мають право:

- на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

- брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах, тощо;

- брати участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів (вихованців);

- брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

- на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

- на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці.

3.4. Учні зобов’язані:

- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

- дотримуватися вимог статуту, правил внутрішнього розпорядку;

- бережливо ставитися до державного, громадського і особистого майна;

- дотримуватися законодавства, моральних, етичних норм;

- брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

- дотримуватися правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

3.6 Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників ліцею здійснюється керівником навчального закладу відповідно до законодавства України.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

- захист професійної честі, гідності;

- самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів (вихованців);

- участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

- проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

- позачергову атестацію з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

- участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

- підвищення кваліфікації;

- отримання пенсії, у тому числі і за вислугу років у порядку визначеному законодавством України;

- на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

3.8. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.9. Педагогічні працівники зобов’язані:

- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

- сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

- настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

- виховувати в учнів (вихованців) повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;

- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, інших шкідливих звичок;

- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;

- виконувати статут навчального закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови контракту чи трудового договору;

- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;

- брати участь у роботі педагогічної ради.

3.10. У навчальному закладі обов’язково проводиться атестація педагогічних працівників незалежно від підпорядкування, типів і форм власності. Атестація здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку навчального закладу, не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

- обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;

- звертатись до органів управління освітою, керівника навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;

- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування навчального закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

3.14. Представники громадськості мають право:

- обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в навчальному закладі;

- керувати учнівськими об’єднаннями за інтересами і гуртками, секціями;

- сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню навчального закладу;

- проводити консультації для педагогічних працівників;

- брати участь в організації навчально-виховного процесу.

 

ІV. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

 

4.1. Управління навчальним закладом здійснюють його Власник – Приморська міська рада Приморського району Запорізької області і відділ освіти Приморської районної державної адміністрації Запорізької області.

4.2. Компетенцією власника є:

- затвердження статуту та внесення змін і доповнень до нього;

- погодження кандидатури на призначення керівника навчального закладу

- контроль за фінансовою та господарською діяльністю навчального закладу;

- вирішення питань ліквідації або реорганізації навчального закладу.

4.3. Керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше 5 років.

Призначення керівника закладу здійснюється відділом освіти райдержадміністрації, за погодженням з міською радою. Призначення керівника навчального закладу здійснюється за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до Порядку, шляхом укладення Контракту.

Призначення та звільнення заступників директора здійснюється відповідним органом управління освітою за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

4.4. Вищим органом громадського самоврядування навчального закладу освіти є загальні збори, що скликаються не менше одного разу на рік.

Термін їх повноважень становить один рік.

Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.

Право скликати збори мають голова ради навчального закладу, учасники зборів, директор навчального закладу, власник.

Загальні збори :

- обирають раду навчального закладу, її голову;

- заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу;

- затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу;

- приймають рішення про стимулювання праці керівників та інших педагогічних працівників.

4.5. У період між загальними зборами діє рада навчального закладу.

4.5.1. Метою діяльності ради є:

- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;

- об’єднання зусиль педагогічного і учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;

- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;

- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;

4.5.2. Основними завданнями ради є:

- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сім’єю, громадськістю;

- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;

- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і дослідно-експериментальної роботи педагогів;

- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів;

- ініціювання дій, що сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;

- стимулювання морального та матеріального заохочення учнів, сприяння пошуку, підтримки обдарованих дітей;

4.5.3. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів II ступенів навчання, батьків і громадськості. Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами загальноосвітнього навчального закладу.

Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальними зборами.

На чергових виборах склад ради оновлюється не менше ніж на третину.

4.5.4. Рада навчального закладу діє на засадах:

- дотримання вимог законодавства України;

- колегіальності ухвалення рішень;

- добровільності і рівноправності членства;

- гласності.

Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами. Кількість засідань має бути не меншою чотирьох разів на навчальний рік.

Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів.

У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.

У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання.

До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.

4.5.5. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради.

Голова ради може бути членом педагогічної ради.

Головою ради не можуть бути директор та його заступники.

Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій і зміст їх роботи визначаються радою.

Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

4.5.6. Рада навчального закладу:

- організовує виконання рішень загальних зборів;

- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;

- спільно з адміністрацією розглядає і погоджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;

- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням статуту навчального закладу;

- сприяє формуванню мережі класів навчального закладу.

- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» або срібною медаллю за «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;

- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів;

- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;

- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;

- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;

- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;

- сприяє позакласній та позашкільній роботі з учнями;

- розглядає питання родинного виховання;

- бере участь в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;

- сприяє розвитку поповнення бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;

- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;

- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;

- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;

4.6. При навчальному закладі за рішенням загальних зборів за окремим положенням може створюватися і діяти піклувальна рада.

4.7. Директор навчального закладу:

- здійснює поточне керівництво закладом і несе відповідальність за освітню та фінансово-господарську діяльність закладу;

- самостійно вирішує питання фінансово-господарської діяльності;

- здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

- організовує навчально-виховний процес;

- забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учнів у навчанні;

- відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

- створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

- забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

- забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

- призначає класних керівників, завідуючих навчальними кабінетами, майстернями, навчально-дослідними ділянками;

- контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

- здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов’язкових медичних оглядів;

- розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами;

- за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу;

- несе відповідальність за свою діяльність перед учнями, батьками, педагогічними працівниками та загальними зборами (конференцією), Власником, відділом освіти;

- може засвідчувати копії лише тих документів, що створюються в закладі, а також у випадках, передбачених в абзаці другому цього пункту. Копія документа виготовляється і видається тільки з дозволу керівника закладу;

- у разі підготовки документів для надання судовим органам, під час вирішення питань щодо прийняття осіб на роботу, навчання, засвідчення їх трудових та інших прав у взаємовідносинах із закладом, а також під час формування особових справ працівників може виготовляти копії документів, виданих іншими установами (копії документів про освіту тощо).

4.8. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства директором навчального закладу.

Обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (посадового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.9. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган — педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор навчального закладу.

4.10. Педагогічна рада розглядає питання:

- удосконалення методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

- переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

- підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

- морального та матеріального заохочення учнів та працівників навчального закладу.

4.11. Робота педагогічної ради планується відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради не може бути менше чотирьох разів на рік.

Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

 

V. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА

 

5.1. Комунальний заклад «Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області є неприбутковим закладом (установою), що одночасно відповідає таким вимогам: утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Майно закладу належить до комунальної власності Приморської міської ради і закріпляється за закладом на праві господарського відання.

5.2. Матеріально-технічна база навчального закладу включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, службове житло, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у бухгалтерському обліку.

5.3. Навчальний заклад відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

5.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна навчального закладу проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством.

5.5. Для забезпечення навчально-виховного процесу база навчального закладу може складатись із навчальних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці тощо), а також спортивного, актового і читального залів, бібліотеки, архіву, радіоцентру, медичного, лінгафонного і комп’ютерного кабінетів, їдальні та буфету, теплиці, приміщення для інженерно-технічного та навчально-допоміжного персоналу, кімнати психологічного розвантаження тощо.

5.6. Навчальний заклад має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, навчально-дослідна ділянка, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

 

VI. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

6.1. Фінансово-господарська діяльність навчального закладу є неприбутковою і здійснюється на основі кошторису, не має на меті отримання прибутку.

6.2. Джерелами формування кошторису навчального закладу є:

- кошти міського бюджету в обсязі не нижче визначених мінімальних нормативів бюджетного фінансування;

- плата за послуги, що надаються навчальним закладом згідно з функціональними повноваженнями;

- плата за оренду майна навчального закладу;

- кошти, що отримуються бюджетною установою від реалізації майна;

- благодійні внески, гранти та дарунки отримані бюджетною установою;

- кошти, що отримуються навчальним закладом на виконання окремих доручень.

Фінансування надходить на рахунки навчального закладу і витрачається відповідно до кошторису. Доходи (прибутки) комунального закладу «Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів» використовуються виключно для фінансування видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами комунального закладу «Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ ступенів» Приморської міської ради Приморського району Запорізької області

6.3. Заборонено розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску) членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

6.4. Директор ліцею є розпорядником коштів. Контроль за правильним використанням коштів здійснюють Власник, контролюючі органи.

6.5. Заклад у процесі впровадження фінансово-господарської діяльності має право:

- самостійно розпоряджатися бюджетними коштами та коштами, одержаними від господарської та іншої діяльності відповідно до цього статуту;

- користуватися безоплатно земельною ділянкою, на якій він розташований відповідно до її цільового призначення;

- розвивати власну матеріальну базу;

- списувати з балансу в установленому чинним законодавством порядку необоротні активи, які стали непридатними;

- володіти, користуватися та розпоряджатися майном відповідно до законодавства та цього статуту;

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству та цьому статуту. 

Навчальний заклад має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу за погодженням із Власником.

Звітність про діяльність навчального закладу встановлюється власником відповідно до законодавства. 
Заклад самостійно веде статистичну звітність та організовує власну фінансово-господарську діяльність;
6.6. Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в Закладі визначається законодавством, нормативно-правовими актами МОН, Засновника та цим Статутом
За рішенням Засновника Закладу бухгалтерський облік здійснюється самостійно.
Самостійно, за підписом керівника Заклад здійснює:
- формування кошторису та змін до нього, оформлення платіжних доручень та інших документів фінансового характеру;
- оперативний, податковий, бухгалтерський облік результатів своєї роботи,
- подання на вимогу контролюючих органів фінансово-статистичної звітності;
- закупівлю товарів, робіт та послуг, відповідно до законодавства України;
- укладання угод та договорів з юридичними та фізичними особами-підприємцями.

 

VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

 

7.1. Комунальний заклад «Приморський регіональний українсько-болгарський багатопрофільний ліцей ІІ-ІІІ