ПОЛОЖЕННЯ

 ПРО КОНКУРСНИЙ НАБІР УЧНІВ

ДО КЗ «ПРИМОРСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКО-

БОЛГАРСЬКИЙ БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ»

 

І. Загальні положення

 1. Дане Положення розроблено на підставі Закону України „Про Освіту”, „Інструкції

про порядок прийому учнів до загальноосвітніх закладів на конкурсній основі”, Статуту Приморського регіонального українсько-болгарського багатопрофільного ліцею.

 1. Дане Положення визначає порядок і умови проведення конкурсного набору

доводиться до відома учнів та їх батьків.

 1. У конкурсному відборі беруть участь учні незалежно від місця проживання.

 

ІІ. Організація конкурсу

 1.  Конкурсний набір учнів оголошується не пізніше, ніж за два місяці до його початку   на підставі наказу директора ліцею, який видається щорічно.
 2.  До участі в конкурсних екзаменах до 7-10 класів допускаються всі учні, які успішно закінчили школу І-ІІ ступеня.  За наявності вільних місць до конкурсних екзаменів в 7-10 класах допускаються всі учні, які успішно закінчили попередній курс загальноосвітньої школи.
 3.  Конкурсні екзамени проводяться після закінчення навчального року.
 4.  Для участі в конкурсі учні  або їх батьки подають особисту заяву. До заяви додається табель успішності учня за попередній навчальний рік (для вступників до 10 класу – свідоцтво про неповну загальну середню освіту), дипломи, грамоти або інші відзнаки за участь учня в наукових, спортивних, творчих заходах (за наявності), медична карта встановленого зразка.
 5.  Кількість і форма проведення вступних екзаменів визначаться наказом про їх проведення. Вид екзамену в профільні класи залежить від профілю навчання. Кількість екзаменів не повинна перевищувати трьох (з урахуванням співбесіди).

 

ІІІ. Проведення конкурсу

 1. Для проведення конкурсного набору в ліцеї створюється конкурсна комісія, склад

якої затверджується наказом директора. До складу комісії входять учителі-предметники, представники базових вузів. Головою комісії є директор ліцею. Цим же наказом визначається склад предметних комісій з кожної дисципліни, з якої проводяться екзамени.

 1.  Зміст екзаменів із загальноосвітніх дисциплін відповідає чинним навчальним

програмам загальноосвітньої школи. Білети, варіанти письмових  завдань для екзаменів розробляються головою предметної комісії і зберігаються у директора ліцею в запечатаному конверті, який відкривається в день екзамену в присутності членів предметної комісії та учнів. Питання й теми усних екзаменів, творчих конкурсів, співбесід оголошується не пізніше ніж за два тижні до їх проведення.

 1. Визначення розкладу екзаменів, комплектування груп учнів, організоване

проведення екзаменів забезпечується заступником директора з навчально-виховної роботи.

 1. Для проведення письмових екзаменів учням видається папір із штампом

навчального закладу, причому перша сторінка повинна відділятись. Після закінчення екзамену письмові роботи шифруються головою предметної комісії і передаються для перевірки членам без титульної сторінки. Роботи дешифруються після визначення оцінки. Письмові роботи зберігаються у директора ліцею протягом 6 місяців і на руки учням та їх батькам не видаються.

 1. Результати екзаменів оформляються у вигляді протоколу відповідної комісії та

оголошуються в письмовій формі для ознайомлення всіх його учасників не пізніше, ніж через три дні після проведення екзаменів. Підсумки конкурсу підбиваються на засіданні конкурсної комісії, яка приймає рішення про зарахування вступників до начального закладу.

 

ІV. Порядок зарахування учнів

1. Учні, які успішно пройшли конкурсний набір, відповідно до кількості наявних навчальних місць зараховуються до ліцею наказом директора, який видається на підставі рішення конкурсної комісії.

2. Без вступних екзаменів можуть бути зараховані учні – відмінники навчання, призери олімпіад, конкурсів, турнірів обласного та всеукраїнського значення, а також спеціальних олімпіад, організованих за участю навчального закладу для вступників.

3. Учні з досягненнями високого та достатнього рівня зараховуються за умови отримання на вступному екзамені з профільного предмета оцінки не менше «7» балів.

4. За наявності вільних місць у класах на підставі наказу директору по ліцею протягом навчального року, як виняток, можуть зараховуватись учні, які мають середній бал табеля «7» і які успішно пройшли конкурсні випробування.

5. У випадку незгоди з рішенням конкурсної комісії батьки вступників або особи, що їх заміняють, та учні можуть звернутися до голови комісій з апеляцією. Апеляція подається протягом трьох днів з дня оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом тижня з дня подання.

6. Для розгляду апеляції створюється апеляційна комісія, головою якої є голова ради ліцею або його заступник.

7. Учні, які успішно пройшли конкурсний відбір, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів після початку навчального року, відраховуються з ліцею.