План роботи КЗ «Приморський ліцей» з охорони праці

на 2015/2016 н.р.

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПРИМОРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ПРИМОРСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ УКРАЇНСЬКО-БОЛГАРСЬКИЙ  БАГАТОПРОФІЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ ІІ-ІІІ СТУПЕНІВ»

ПРИМОРСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Н А К А З

11 .02. 2016 року                                                                                                                                                                                                                                                                               № 012

Про затвердження плану роботи КЗ «Приморський ліцей»з охорони праці та безпеки життєдіяльності в 2015-2016 н.р.

Пріоритетною і найважливішою національною потребою для України залишається забезпечення безпеки життєдіяльності громадян в процесі їх трудової діяльності. Питання забезпечення безпеки в ліцеї вирішуються на основі законодавчих, нормативно-правових актів про охорону праці, а також галузевих  і територіальних цільових програм покращення умов і охорони праці, що дає змогу створити базу для подальшого розвитку системи управління цією важливою сферою. Керуючись Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про охорону праці», «Про цивільну оборону України», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Кодексом законів про працю,   робочими навчальними планами ліцею на 2015/2016 навчальний рік,  

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план роботи ліцею з охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2015/2016 навчальний рік (додаток 1).

2.Затвердити Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці у ліцеї (додаток 2).

3. Затвердити склад комісії, порядок  та графік адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці у ліцеї (додаток 3).

4. Проводити моніторинг виконання плану роботи ліцею з охорони праці та узагальнити підсумковим наказом результати його реалізації.              Червень 2016 року, Димов К.С.

5. Проводити навчання технічного та педагогічного персоналу з охорони праці відповідно плану з реєстрацією у відповідних журналах.           Димов К.С., Безверха І.А., постійно.

6. Через систему додаткових заходів підвищувати рівень знань про безпечні умови перебування усіх учасників навчально-виховного процесу в будівлі та на території ліцею.                                                   

Димов К.С., Безверха І.А., класні керівники 7-11 класів.

7. Підвищувати рівень знань з охорони праці та матеріально-технічне забезпечення технічного персоналу                                               Постійно, Безверха І.А.

8. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор                               В.О.Вишневецький

Додаток 1 до наказу №012 від 11.02.2016 року «Про затвердження плану роботи КЗ «Приморський ліцей» з охорони праці та безпеки життєдіяльності» в 2015/2016 н.р.

 

ПЛАН РОБОТИ КЗ «ПРИМОРСЬКИЙ ЛІЦЕЙ» З ОХОРОНИ ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В  2015/2016   н. р.

 

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних,

організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя,

здоров'я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

(Із Закону України «Про охорону праці»)

 

Організація і ведення роботи з охорони праці у навчальних закладах

І. Законодавство у України про охорону праці

Конституція України: 

Стаття 27. «Кожна людина має невід'ємне право на життя.

Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов'язок держави - захищати життя людини. Кожен має право захищати своє життя і здоров'я, життя і здоров'я інших людей від протиправних посягань.»

Стаття 68. Кожен зобов'язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Закон України «Про освіту»: 

Стаття 51. п.1. Вихованці, учні, студенти, курсанти, слухачі, стажисти, клінічні ординатори, аспіранти, докторанти відповідно мають гарантоване державою право на:

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці.

Стаття 57. п.1. Держава забезпечує педагогічним та науково-педагогічним працівникам:

- належні умови праці, побуту, відпочинку, медичне обслуговування.

Закон України «Про загальну середню освіту»: 

Стаття 22. п.1. Загальноосвітній навчальний заклад забезпечує безпечні та нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формує гігієнічні навички та засади здорового способу життя учнів (вихованців).  

Закон України «Про охорону праці» 

Стаття 43. За порушення законодавства про охорону праці, невиконання розпоряджень посадових осіб органів державного нагляду за охороною праці юридичні та фізичні особи, які відповідно до законодавства використовують найману працю, притягаються органами державного нагляду за охороною праці   до сплати штрафу у порядку, встановленому законом.

Закон України "Про Цивільну оборону України"

Частина перша преамбули

"Кожен має право на захист свого життя і здоров'я від наслідків аварій, катастроф, пожеж,стихійного лиха та на вимогу гарантій забезпечення реалізації цього права від Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, органів місцевого   самоврядування, керівництва підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності і підпорядкування".

Кодекс законів про працю України

Стаття 29. Обов’язок власника або уповноваженого ним органу проінструктувати працівника і визначити йому робоче місце.

До початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний:

1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;

2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;

3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами;

4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони. (Стаття 29 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 5938-11 від 27.05.88; Законом N 3694-12 від 15.12.93).

Інші законодавчі та нормативні документи про охорону праці:

 • Закон України «Про пожежну безпеку»
 • Закон України «Про дорожній рух»
 • Положення про загальноосвітній навчальний заклад: (п.42. Учні (вихованці) загальноосвітнього навчального закладу мають гарантоване державою право на:

- безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

 • Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу (ДСанПіН 5.5.2.008-01).
 • Правила пожежної безпеки для закладів, установ і організацій системи освіти України (Затверджено наказом Міністерства освіти України і ГУДПО МВС України 30.09.98р. №348/70).
 • Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (затверджено наказом МОН України від 01.08.2001р. №563).
 • Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки №773 від 05.07.2004р.)

 

ІІ. Організація роботи з охорони праці

Правила внутрішнього трудового розпорядку.

- Розробляються відповідно до Типових правил.

- Розглядаються на загальних зборах трудового колективу і затверджуються наказом по ліцею.

- Розміщуються на видному місці.

Режим роботи навчального закладу.

- Розглядається на раді навчального закладу.

- Затверджується наказом по ліцею.

- Розміщується на видному місці.

Структура навчального року

- Затверджується наказом по ліцею за погодженням із радою ліцею.

- Зміни вносяться наказом зі погодженням ради ліцею.

Положення про службу охорони праці і техніки безпеки

- Розробляється на основі Типового положення про службу охорони праці і техніки безпеки.

Колективний договір

Колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності і господарювання, які використовують найману працю і мають права юридичної особи.

ст.13 КЗпП України Зміст колективного договору.

Зміст колективного договору визначається сторонами в межах їх компетенції.

У колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

- режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

- умов і охорони праці;

ст.15 КЗпП України Реєстрація колективного договору.

Колективні договори підлягають повідомній реєстрації місцевими органами державної виконавчої влади.

Порядок реєстрації колективних договорів визначається Кабінетом Міністрів України.

Навчання і перевірка знань з питань охорони праці

п.3.2. Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці.

«На підприємствах на основі Типового положення, з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення підприємств про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці, з якими мають бути ознайомлені працівники.»

Наказ по навчальному закладу про організацію роботи і ведення охорони праці у ліцеї.

- Видається на початку навчального року.

- Ознайомлюється під розписку працівників.

Посадові інструкції працівників ліцею:

- Розробляються і затверджуються відповідним наказом.

- Видача реєструється у відповідному журналі. Про отримання ставиться підпис.

Інструкції працівників з охорони праці:

- Розробляються відповідно до положення про розробку інструкцій з охорони праці. Затверджуються відповідним наказом і реєструються у відповідному журналі.

- Видача реєструється у відповідному журналі. Про отримання ставиться підпис.

Інструкції з охорони праці при виконанні певного виду робіт (діяльності).

- Затверджуються відповідним наказом і реєструються у відповідному журналі.

- Ознайомлюється із їх змістом учнів чи працівників безпосередньо перед виконанням.

- Окремі розміщуються безпосередньо на робочому місці (навчальні кабінети, навчальні спортивний зал ті ін.)

Акти готовності кабінетів до роботи у навчальному році.

- У наказ про підготовку матеріально-технічної бази ліцею до роботи у новому навчальному році включити пункт про створення даної комісії, або окремим наказом.

- До середини серпня комісія проводить обстеження і складає акти-дозволи (два екземпляри), що затверджуються директором ліцею.

- Один екземпляр знаходиться у директора, другий - у завкабінетом.

Інструктажі з охорони праці:

 • вступний інструктаж;
 • первинний інструктаж;
 • повторний інструктаж;
 • позаплановий інструктаж;
 • цільовий інструктажу;
 • інструктаж на робочому місці.

- Інструктажі реєструються у відповідних журналах.

- Усі журнали прошиваються, нумеруються сторінки, завіряються підписом директора і печаткою.

- Необхідно затвердити перелік питань інструктажів (на кожен вид інструктажу окремо і бажано тримати їх у журналах інструктажів).

- Підпис працівників і учнів, яким виповнилось 14 років.

- Коли учням не виповнилось 14 років – підписується особа, яка проводила інструктаж та особа, яка була з учнями під час інструктажу.

Акти про нещасний випадок Н-Н:

- Розслідування проводиться відповідно до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах.

- Акти мають відповідну форму.

 • складаються у 5-ти екземплярах у 3-денний термін після видачі наказу і протягом 3-х діб подається один екземпляр у відділ освіти.
 • письмові пояснення свідків додаються до 1-го екземпляру акта, який зберігається в НВЗ.
 • нещасні випадки реєструються у відповідному журналі.

- Повідомлення про наслідки нещасного випадку, що стався з потерпілим подається у відділ освіти за встановленою формою після повернення потерпілого на навчання.

План евакуації на випадок пожежі (чи інших надзвичайних ситуацій).

- Графічна частина доповнюється текстовою.

- Затверджується директором ліцею (погоджується з пожежною охороною)

- Проводиться навчання з його виконання.

- Розмішується на кожному поверсі у видному місці.

План зміцнення навчально-матеріальної бази з охорони праці та техніки безпеки

- розмістити у річному плані роботи як розділ.

Перспективний план роботи з охорони праці на 2015-2017 роки

- розмістити у перспективному плані роботи ліцею як розділ.

Записи у класному журналі бесід з безпеки життєдіяльності

- проводяться класним керівником після кожної бесіди.

Кутки з :

 • Правил дорожнього руху.
 • Пожежної безпеки.
 • Електробезпеки.
 • Поводження на воді, льоду.
 • Поводження з вибухонебезпечними предметами.
 • Цивільної оборони.

 - Повинні мати естетичний вигляд.

- Розміщуються на видних для учнів місцях з дотриманням правил ТБ.

- Можна створити куток з безпеки життєдіяльності, який включав би усі кутки.

Положення про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці.

Графік адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці

- Розробляються і затверджуються наказом по ліцею і погоджуються із профспілковим комітетом ліцею.

- В обов’язковому порядку ведеться журнал адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці.

Накази по ліцею, у які включаються питання з охорони праці

Зміст наказу

Хто відповідає

 1.  

Про організацію і ведення роботи з охорони праці.

Димов К.С.

 1.  

Про затвердження посадових інструкцій працівників.

Димов К.С.

 1.  

Про затвердження інструкцій з охорони праці.

Димов К.С.

 1.  

Про затвердження посадових інструкцій працівників з охорони праці;

Димов К.С.

 1.  

Про затвердження положення про адміністративно-громадський контроль за станом ОП та графіка адміністративно-громадського контролю;

Димов К.С.

 1.  

Про підготовку матеріально-технічної бази до нового навчального року.

Димов К.С.

 1.  

Про створення комісії для перевірки готовності навчальних кабінетів до нового навчального року.

Димов К.С.

 1.  

Про створення комісії з перевірки спортивного обладнання.

Кирдей І.Д.

 1.  

Про створення комії з розлідування нещасних випадків.

Димов К.С.

 1.  

Про початок опалювального сезону.

Вишневецький В.О.

 1.  

Про безпеку життєдіяльності на час проведення загальноліцейських масових заходів.

Відповідальні за проведення цих заходів

 1.  

Про попередження дитячого травматизму серед учнів у наступному навчальному році.

Димов К.С.

 1.  

Про відрядження учасників на районні або обласні масові заходи.

Відповідальні за відрядження

 1.  

Про проведення екскурсій, поїздок.

Відповідальні за поїздки

 1.  

Про перевірку готовності опалювальних систем до опалювального сезону.

Вишневецький В.О.

 1.  

Про дотримання правил ТБ і ПБ при виконанні ремонтних робіт.

Вишневецький В.О.

 1.  

Про призначення відповідального за експлуатацію електрогосподарства.

Вишневецький В.О.

 1.  

Про призначення відповідального за пожежну безпеку.

Вишневецький В.О.

 1.  

Про навчання і перевірку знань з питань ОП.

Димов К.С.

 1.  

Про стан дотримання вимог з охорони праці та правил ТБ у ліцеї.

Димов К.С.

 1.  

Про проведення місячників і тижнів з безпеки дорожнього руху.

Кулик О.П.

 1.  

Про проведення Всеукраїнського учнівського конкурсу «Охорона праці очима дітей»

Кулик О.П.

 1.  

Про проведення тижня охорони праці у ліцеї.

Димов К.С.

 1.  

Про створення безпечного інформаційного простору в ліцеї.

Димов К.С.

Попереджувальні, застерігаючі, інформуючі написи.

 • Небезпечно напруга!
 • 220 вольт
 • Електрощитова
 • Небезпечно для життя
 • Запасний вихід

 ІІІ. Заходи з охорони праці

1. Попередження травматизму під час навчально-виховного процесу

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Провести бесіди про попередження дитячого травматизму під час перерв серед учнів 7-11 класів

Початок чверті, раз на місяць

Класні керівники 7-11 класів

2

Під час вивчення курсу "Основи здоров’я" та на виховних годинах звернути увагу направила безпечної  поведінки учнів на вулиці, у транспорті.

Відповідно до календарних планів

Лазаренко Л.В., класні керівники 7-11 класів

3

Проводити інструктажі з техніки безпеки під час уроків фізичного виховання

На кожному уроці фізичного виховання

Нестеров С.В.

4

Провести для учнів 7-8 класів театралізовану виставу для вивчення правил дорожнього руху

грудень

Кулик О.П., класні керівники 7-8 класів

5

Провести на батьківських зборах цикл лекції для попередження дитячого травматизму

4 рази на рік

Класні керівники 7-11 класів

6

Провести гру-конкурс з вивчення ПДР, провести конкурс малюнків; конкурс дитячих творчих робіт; конкурс кращого читця; конкурс на знання правил дорожнього руху.

Квітень

 

 Травень

 

Кулик О.П., Лягіна Т.І., Чернова О.В.

7

Для учнів 9-10 кл. провести тематичну виставку з ПДР

Квітень

Класні керівники 9-10 класів

8

Агітбригаді ЮІДР виступити зі своєю програмою для учнів ліцею

Травень

Кулик О.П.

9

Серед учнів 7-8 кл. провести конкурс малюнків з вивчення правил дорожнього руху

Травень

Кулик О.П., вчитель ОМ

10

На МО кл. керівників та вчителів фізичного виховання провести аналіз дитячого травматизму протягом семестрів 

1 раз на семестр

Димов К.С., Кулик О.П., Нестеров С.В.

2. План заходів щодо пожежної безпеки у ліцеї

 № п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Організувати навчання працівників школи з пожежної безпеки

Серпень, січень

Димов К.С., Безверха І.А.

2

Обладнати в вестибулі куточок пожежної безпеки

Серпень

Кулик О.П.

3

Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів 7-11 класів у курсі занять основ здоров’я та захисту Вітчизни.

Протягом року

Класні керівники 7-11 класів, Лазаренко Л.В., Нестеров С.В.

4

Організувати з числа учнів 10-11 класів дружини юних пожежників

Січень

Кулик О.П.

5

Забезпечити розробку і затвердити план евакуації і порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі

Грудень

Димов К.С., Безверха І.А.

6

Регулярно проводити інструктажі з питань пожежної безпеки

1 раз на семестр

Димов К.С., Безверха І.А.

класні керівник 7-11 класів

7

Регулярно проводити огляд приміщення ліцею та приліцейської території щодо дотримання протипожежного режиму

2-чі на семестр

Комісія адміністративно-господарського контролю

8

Ознайомлення вчителів з вимогами пожежної безпеки для приміщень різного призначення та при проведенні культурно-масових заходів

Березень

Вишневецький В.О., Димов К.С.

9

Дії працівників у разі виникнення пожежі в приміщенні  ліцею, забезпечення безпеки дітей при евакуації (практичне навчання)

2-чі на рік

Вишневецький В.О., Димов К.С

10

Питання про пожежну безпеку в ліцеї розглянути на нараді при директорові

Травень

Вишневецький В.О.

3. План заходів щодо запобігання аваріям, пожежам і нещасним випадкам виробничого характеру

 № п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Ознайомити трудовий колектив з правилами внутрішнього розпорядку

Вересень

Вишневецький В.О.,

Кравець О.О.

2

Ознайомити трудової колектив із посадовими інструкціями

Серпень

Вишневецький В.О.,

Кравець О.О.

3

Затвердити колективний договір адміністрації та профкому про проведення заходів з охорони праці

Серпень

Вишневецький В.О.,

Кравець О.О.

4

Організувань навчання працівників ліцею з безпеки життєдіяльності

1 раз на місяць

Димов К.С.

5

Регулярно проводити інструктажі з техніки безпеки серед педагогічного та технічного персоналу

1 раз на півріччя

Димов К.С., Безверха І.А.

 

6

Організувати перевірку знань з питань охорони праці

1 раз на три роки

Комісія

7

Регулярно ознайомлювати трудової колектив зі статистичними даними нещасних випадків по місту

2 рази на рік

Вишневецький В.О.

4. Заходи з охорони праці  у КЗ «Приморський ліцей»  на 2015/2016 навчальний рік

 № п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Провести інструктаж з охорони праці

31.08

Димов К.С., Вишневецький В.О.

2

Оформити посадові обов’язки спеціалістів згідно з новими вимогами

До 1.10

Вишневецький В.О.,

Кравець О.О.

3

Організувати систематичне проведення навчання учнів з питань збереження життя і здоров’я

До 1.09

Димов К.С.

4

Провести інструктаж на робочому місті та огляд кабінетів. Результати аналізувати на нарадах при директорові та на засіданнях ПК

2 рази на рік

Димов К.С.

5

Оформити акти дозволу на роботу в кабінетах підвищеної небезпеки

До 1.09

Димов К.С.

6

Оформити відповідні накази з охорони праці

вересень

Димов К.С.

7

Здійснювати контроль за чергуванням по ліцею учнів та вчителів. Аналізувати виконання заходів з охорони праці на засіданнях ПК, нарадах при директорові, зборах колективу

постійно

Димов К.С., Кулик О.П.

8

Здійснювати контроль  за дотриманням  правил поведінки учнями на уроках та перервах, а також відвідування учнями ліцею

постійно

Класні керівники 7-11 класів, Димов К.С.

9

Перевірити стан спортивного обладнання в спортивному залі

Вересень

Нестеров С.В., комісія

10

Завершити профілактичний ремонт приміщень ліцею

До 25.08

Вишневецький В.О., Безверха І.А.

5. План заходів щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму 

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Ознайомити учнів ліцею із законом України "Про дорожній рух"

Протягом року

Класні керівники 7-11 класів

2

Систематично проводити навчання учнів з питань збереження життя і здоров’я,  роз’яснювати необхідні питання відповідно до віку

Щомісяця

Класні керівники 7-11 класів

3

Регулярно проводити профілактичну роботу серед учнів 7-11 класів для попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму:

- місячник з ПДР

- виступ агітбригади ЮІР

- конкурс на знання ПДР

- конкурси малюнків та газет

- диктанти

Протягом року

Кулик О.П., Димов К.С., вчитель ОМ, вчителі української мови

4

Провести на батьківських зборах бесіду щодо попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму

Січень

Спеціально запрошені працівники ДАІ

5

Для учнів 7-9 класів провести навчальний тренінг «Життя одне» для попередження нещасних випадків у різних життєвих ситуаціях

Лютий

Кулик О.П.

6. Орієнтовний план заходів профілактики побутового травматизму серед педагогічного та учнівського колективів

№ п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідальний

1

Провести заняття для педагогічного та технічного персоналу школи на тему «Профілактика побутового травматизму»

Серпень

Димов К.С.

2

Провести звіт комісії соціального страхування з доповіддю про причини захворювань у поточному навчальному році; проаналізувати кількість травм виробничого та невиробничого характеру, накреслити шляхи їх недопущення в майбутньому

Травень

Димов К.С.,

Безверха І.А.

3

Регулярно проводити бесіди для учнівського колективу на тему "Профілактика я один удома"

1 раз на місяць

Класні керівники 7-11 класів

5

Проводити роз’яснювальну роботу для батьків з профілактики побутового травматизму

Батьківські збори

Класні керівники 7-11 класів

Додаток 2  до наказу № ___ від 10.12. 2015 року «Про затвердження плану роботи ліцею з охорони праці та безпеки життєдіяльності» в 2015/2016 н.р. 

Затверджую

Директор                          В.О.Вишневецький

11 лютого 2016 року

Погоджено

Голова ПК               Н.В.Матвієнко

11 лютого 2016 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці

у КЗ «Приморський ліцей»

Адміністративно – громадський контроль з охорони праці – це спільний контроль адміністрації ліцею і профспілкової організації за станом охорони праці.

З метою систематичного дотримання вимог законодавства з охорони праці вводиться триступенева система контролю:

І ступінь – вчителі, що викладають у ліцеї навчальні предмети і громадський інспектор з охорони праці щоденно до початку навчання перевіряють стан робочих місць учнів, справність обладнання, пристосувань та інструментів, виявляють відхилення від правил техніки безпеки, виробничої санітарії та інших правил охорони праці. Недоліки, які можуть бути ліквідовані, ліквідуються негайно, останні записуються в журнал обліку охор