НАКАЗ

02.09.2015 р.                                                                                                                                                                                                                      № 086            

Про організацію охорони праці у КЗ «Приморський ліцей у 2015/2016 н.р.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року, «Положення про організацію охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах осві­ти»,  з метою забезпечення дотримання норм техніки безпеки

НАКАЗУЮ:

1. Створити службу охорони праці відповідно до Закону України «Про охорону праці» і Типового положення про службу охорони пра­ці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від З серпня 1993 року № 73, у складі:

 • директора ліцею Вишневецького В.О.;
 • заступника директора з навчально-виховної роботи Димова К.С.;
 • завгоспа Безверхої І.А.;
 • учителя фізики Мартющова В.Г.;
 • учителя фізичної культури Нестерова С.В.

2. Службі охорони праці:

 1. 1. Організовувати слухання на засіданнях ради ліцею звітів ке­рівників структурних підрозділів щодо створення здорових і безпеч­них умов праці та проведення навчально-виховного процесу, здій­снення заходів, передбачених колективною угодою з охорони праці.
 2. 2. Проводити розслідування нещасних випадків, що сталися в ході навчально-виховного процесу, згідно з Положенням та своєчас­но інформувати районний відділ освіти.
 3. 3. Організовувати проведення вступного інструктажу та його оформлення згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року.
 4. 4. Організовувати розробку інструкцій щодо виконання небез­печних робіт, а також перегляд цих документів раз на три роки.
 5. 5. Здійснювати контроль за забезпеченням відповідних категорій працівників ліцею спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами ін­дивідуального захисту.
 6. 6. Забезпечувати проведення обов'язкових періодичних медич­них оглядів.
 7. 7. Здійснювати постійний зв'язок із державними органами з ме­тою запобігання травматизму учнів.

3. Заступнику директора ліцею з навчально-виховної роботи Димову К.С.:

3.1. Організувати виконання організаційно-технічних заходів зі створення здорових і безпечних умов проведення навчальних занять в аудиторіях, кабінетах, спортзалі тощо.

3.2. Контролювати наявність, збереження і використання навчаль­ного обладнання, приладів, хімічних реактивів під час навчально-ви­ховного процесу відповідно до Типових переліків і норм, установле­них чинним законодавством.

3.3. Організувати навчання педагогічних працівників з питань без­пеки життєдіяльності учнів.

3.4. Забезпечити у своєму підрозділі проведення первинного інструктажу на робочому місці, повторного та позапланових інструкта­жів згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року.

3.5. Здійснювати контроль за розробкою і періодичним переглядом (один раз на три роки) Інструкції з охорони праці в частині, що стосу­ється виконання лабораторних робіт у навчальних кабінетах, майстер­нях тощо, за своєчасним проведенням інструктажів учнів.

4. Педагогу-організатору Кулик О.П.:

4.1. Здійснювати контроль за роботою зі створення відповідних умов для виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог з охорони праці та пожежної безпеки під час проведення позакласних і поза­шкільних заходів, вживати необхідних заходів щодо її поліпшення та
нести за неї особисту відповідальність.

4.2. Контролювати діяльність керівників гуртків, спортивних сек­цій щодо проведення походів, подорожей, екскурсій, організації ро­боти трудових об'єднань, здійснення громадських робіт з метою створення безпечних і нешкідливих умов праці й відпочинку учнів,
запобігання травматизму та нещасним випадкам, надавати їм прак­тичну допомогу.

4.3. Проводити навчання й інструктаж класних керівників, керів­ників гуртків, учителів та інших осіб, залучених до організації позакласної роботи згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року.

5. Завгоспу Безверхій І.А.:

5.1. Забезпечити експлуатацію будівель, споруд і території відпо­відно до вимог, правил і норм з охорони праці та догляд за ними. Що­кварталу складати акти про перевірку кріплення споруд.

5.2. Забезпечити дотримання норм безпеки під час експлуатації виробничого, енергетичного, вентиляційного обладнання.

5.3. Забезпечити правильність складування і збереження матері­альних цінностей, належний санітарно-гігієнічний стан побутових і допоміжних приміщень.

5.4. Забезпечити дотримання норм протипожежної безпеки в бу­дівлях і спорудах, стежити за наявністю та справністю засобів пожежегасіння.

5.5. Організувати проведення замірів опору ізоляції електроуста­новок та електропроводки, заземлюючих пристроїв, вимірювань рів­ня освітлення, шуму, вібрації та радіації у приміщеннях ліцею.

5.6. Розробити і один раз на три роки переглядати інструкції з охо­рони праці під час виконання конкретних робіт, брати участь у роз­робці колективної угоди з охорони праці.

6. Керівникам гуртків, секцій:

6.1. Забезпечити належний стан робочих місць, обладнання, при­ладів, інструментів, спортивного спорядження тощо, не дозволяти учням працювати без відповідного спецодягу, взуття та інших засобів індивідуального захисту.

6.2. Проводити з учнями інструктаж на заняттях з техніки безпеки з обов'язковою реєстрацією його в журналі встановленого зразка.Проводити з учнями профілактичну роботу з безпеки життєдіяль­ності.

7. Завідувачам кабінетів персонально призначити відповідальними за забезпечення належного стану робочих місць, обладнання, прила­дів, інструменту таких працівників:

Мартюшов В.Г. (у кабінеті фізики);

Попович Т.В. (у кабінеті хімії);

Мормуль А.Л. (у кабінеті біології);

Нестеров С.В. (у спортивному залі);

Кириченко С.І. (у кабінеті інформатики);

Новіков І.М. ( у кабінеті історії).

8. Усім педагогічним працівникам ліцею:

8.1. Провести на першому уроці навчального року з кожного пред­мету інструктаж учнів з техніки безпеки згідно з наказом Міністер­ства освіти і науки України № 563 від 1 серпня 2001 року з обов'язко­вою реєстрацією його в класному журналі перед записом про першу тему уроку.

8.2. Протягом навчального року проводити необхідні інструктажі із фіксацією їх у таких документах:

- у класному журналі (у разі проведення навчальних занять згідно з навчальним планом);

- у журналі заступника директора з навчально-виховної роботи (у разі прове­дення позакласної та позашкільної роботи).

9. Наказ довести до відома всіх працівників під розпис.

 

Директор                              В.О.Вишневецький