ПОЛОЖЕННЯ 

         про організацію роботи з охорони праці учасників 

            навчально-виховного процесу в КЗ «Приморський ліцей»

 

1. Загальні положення 

1.1. Це Положення розроблено відповідно  до  Законів  України "Про охорону праці", "Про  освіту" і поширюється   на   всі структурні підрозділи КЗ «Приморський ліцей».

1.2. Це Положення визначає єдину систему організації роботи з охорони праці, а також обов'язки керівників та посадових осіб щодо забезпечення   здорових   і   безпечних  умов  навчально-виховного 

процесу (1), запобігання травматизму його учасників.

(1) Навчально-виховний     процес     -     система    організації навчально-виховної, навчально-виробничої діяльності, визначеної навчальними,  науковими,  виховними планами (уроки, лекції,  лабораторні заняття,  час відпочинку  між  заняттями, навчальна практика, заняття з трудового, професійного навчання і  професійної  орієнтації,  виробнича  практика,   робота у трудових об'єднаннях, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи,  походи, екскурсії, спортивні змагання,  перевезення чи переходи до місця проведення заходів тощо).

1.3. Положення узгоджене з ПК профспілки працівників ліцею.

1.4. КЗ «Приморський ліцей» у  своїй діяльності керуються чинним законодавством,  нормативно-правовими  актами з охорони праці, цим Положенням. 

1.5. Організація роботи з охорони праці в КЗ «Приморський ліцей» покладається на заступника директора з навчально-виховної роботи.

1.6. Навчання  та  перевірка  знань  з  питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  учнів,  працівників  КЗ «Приморський ліцей»  (далі  -  учасники навчально-виховного процесу) проводяться  відповідно  до  Типового положення  про  порядок  проведення  навчання  і перевірки знань з питань охорони праці,  затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці 

України  від  26.01.2005  N  15,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2005 за  N  231/10511  (далі  - Типове  положення), та Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань  охорони  праці  в  закладах,  установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України,  затвердженого наказом Міністерства освіти і  науки України  від  18.04.2006  N  304,  зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.07.2006 за  N  806/12680  (далі  - Положення  про  навчання). 

1.7. Інструктажі з питань охорони праці з учасниками навчально-виховного  процесу  в  навчальних  закладах  проводяться відповідно  до  Типового  положення  (  z0231-05  ). Інструктажі з питань   безпеки  життєдіяльності,  які  містять  питання  охорони здоров'я,  пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування   на   надзвичайні   ситуації,   безпеки  побуту  тощо, проводяться з учасниками навчально-виховного процесу відповідно до Положення  про  навчання.

2. Обов'язки посадових осіб та організація роботи з охорони праці в КЗ «Приморський ліцей»

2.1. Директор:

2.1.1 відповідає     за     створення     безпечних      умов начально-виховного   процесу   згідно   з  чинним  законодавством, міжгалузевими і галузевими нормативними,  інструктивними та іншими документами   з   охорони   праці,  безпеки  життєдіяльності,  цим Положенням;  не дозволяє проведення навчально-виховного процесу за наявності  шкідливих  та  небезпечних  умов для здоров'я учасників навчально-виховного   процесу;

2.1.2 відповідно до Типового  положення  про  службу охорони праці  (z1526-04) створює в ліцеї служби охорони праці, безпеки  життєдіяльності,  які  безпосередньо підпорядковуються йому; призначає відповідальних за організацію роботи з охорони праці,  безпеки життєдіяльності  та  визначає  їх функціональні  обов'язки, забезпечує функціонування   системи управління  охороною праці в навчальному закладі;

2.1.3 призначає наказом осіб, відповідальних за стан охорони праці в   структурних   підрозділах, навчальних кабінетах, лабораторіях, спортзалах тощо;

2.1.4 затверджує посадові інструкції  заступників директора,  працівників  з  обов'язковим  блоком  питань охорони праці,  безпеки  життєдіяльності; 

2.1.5 створює  і  визначає  порядок  роботи  постійно  діючої технічної   комісії з уведення  в експлуатацію нових, реконструйованих навчальних  приміщень  і обладнання,  затверджує акти приймання;

2.1.6 уживає   заходів  щодо  приведення  інженерно-технічних комунікацій,  устаткування,  обладнання у відповідність до  чинних стандартів, правил, норм з охорони праці;

2.1.7 щорічно укладає колективний договір (угоду), що містить розділ  охорони  праці, безпеки життєдіяльності та забезпечує його виконання;

2.1.8 організовує  роботу  комісії  з  перевірки   готовності навчального  закладу  до  нового  навчального  року та до роботи в осінньо-зимовий період;

2.1.9 забезпечує  виконання законодавчих,  нормативних актів, наказів,  рішень,  розпоряджень, інструктивних матеріалів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності Міністерства освіти і науки України,  місцевих органів управління освітою, виконання заходів з охорони  праці  колективного  договору  (угоди),  приписів органів державного  нагляду  за  охороною праці, пропозицій профспілкового комітету;

2.1.10   на  засіданнях  ради  навчального  закладу,  нарадах керівників  структурних підрозділів, інших осіб, відповідальних за стан охорони праці, безпеку життєдіяльності організовує звітування з  питань  профілактики  травматизму,  виконання заходів розділу з охорони   праці   колективного  договору  (угоди),  видає  накази, розпорядження  з  цих  питань;

2.1.11 організовує  профілактичну  роботу  щодо  попередження травматизму   і зниження захворюваності серед учасників навчально-виховного процесу;

2.1.12 організовує  роботу  з  розробки  програми   вступного інструктажу та забезпечує проведення всіх видів інструктажів з охорони праці -  відповідно   до Типового   положення (z0248-99), з безпеки життєдіяльності -відповідно до цього Положення;

2.1.13 організовує роботу щодо  розроблення  та  періодичного перегляду:

- інструкцій з охорони  праці  для  працівників  відповідно  до ДНАОП  0.00-4.15-98  "Положення  про розробку інструкцій з охорони праці",  затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці  України  від 29.01.98 N  9  (z0226-98),  зареєстрованого в Мін'юсті України 07.04.98 за N 226/2666,

- інструкцій з  безпеки (2) для учнів відповідно до  цього  Положення; перегляд цих інструкцій здійснюється один раз на 5 років;

(2) Інструкція з  безпеки  -  порядок  виконання  вимог  безпеки навчання і праці для учасників навчально-виховного  процесу  в КЗ «Приморський ліцей» 

2.1.14 сприяє   проведенню   та   бере  участь  у  проведенні адміністративно-громадського контролю з питань охорони праці;

2.1.15 контролює  забезпечення  учасників навчально-виховного процесу спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту   згідно  з  ДНАОП  0.00-4.26-96  "Положення  про  порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,  спеціальним  взуттям та іншими засобами індивідуального захисту",  затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N 170, зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692 (z0667-96);

2.1.16 здійснює контроль за підготовкою учнівських об'єднань щодо створення здорових і безпечних умов праці та відпочинку на місцях їх дислокації;

2.1.17 забезпечує    проведення    дозиметричного    контролю відповідно до чинних нормативних актів з обов'язковою  реєстрацією в спеціальному журналі;

2.1.18  забезпечує  навчання з питань охорони праці,  безпеки життєдіяльності учасників навчально-виховного  процесу  відповідно до  чинного  законодавства  і  цього  Положення;

2.1.19 забезпечує  виконання  організаційно-технічних заходів упровадження   державної   системи   стандартів   безпеки   праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці;

2.1.20 організовує  проведення  обов'язкових  попередніх   та періодичних медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу ліцею відповідно  до  Положення про медичний огляд працівників  певних  категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони  здоров'я  України  від  31.03.94  N  45  (  z0136-94  ) і зареєстрованого в Мін'юсті 21.06.94 за N 136/345;

2.1.21 організовує з відповідними органами державного нагляду за  охороною  праці  обстеження  робочих  місць  перед  виробничою практикою;  забезпечує контроль за виконанням робіт, які негативно впливають   на   учасників  навчально-виховного  процесу  та  стан довкілля;

2.1.22 здійснює  постійний  зв'язок  з державними органами та громадськими  організаціями  щодо  запобігання  травматизму  серед учасників навчально-виховного процесу;

2.1.23 повідомляє за підлеглістю протягом доби про кожний груповий нещасний випадок або випадок із смертельним наслідком,  що трапився  з  

учнем під  час навчально-виховного процесу, на виробництві та у побуті;

2.1.24 організовує    розслідування   нещасних   випадків   з учасниками  навчально-виховного  процесу,   затверджує   акт   про нещасний випадок під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних документів,  проводить аналіз причин  та  розробляє  заходи щодо попередження травматизму.

2.2. Заступник директора з навчально-виховної роботи (3):

(3) Організація  роботи  з  охорони   праці  в КЗ «Приморський ліцей»   покладається   на   заступника   директора з навчально-виховної роботи.

2.2.1 організовує   і   контролює    виконання    керівниками структурних    підрозділів    (кафедр,   кабінетів, лабораторій тощо) заходів щодо створення здорових і безпечних умов навчально-виховного процесу;

2.2.2 забезпечує впровадження відповідних вимог  державних  і галузевих  нормативних  документів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності  у навчально-виховний процес; контролює проведення паспортизації   навчальних   кабінетів,  майстерень,  лабораторій, спортзалів  тощо;

2.2.3 здійснює контроль за безпекою  навчального  обладнання, приладів,  хімреактивів,  навчально-наочних  посібників  тощо,  що використовуються під час навчально-виховного процесу відповідно до чинних типових переліків і норм;

2.2.4 здійснює керівництво постійно діючою технічною комісією з  уведення  в  експлуатацію  нових,  реконструйованих  навчальних приміщень і обладнання;

2.2.5 бере   участь   у   підготовці   учнівських об'єднань щодо  створення  здорових  і  безпечних  умов праці та відпочинку в місцях їх дислокації;

2.2.6 один раз на три роки організовує навчання  і  перевірку знань  працівників  навчального  закладу  з охорони праці, безпеки життєдіяльності,  входить  до  складу комісії з  перевірки  знань;

2.2.7 контролює  проведення  інструктажів  з  охорони  праці, безпеки  життєдіяльності  учасників  навчально-виховного процесу в структурних  підрозділах;

2.2.8 забезпечує   роботу   щодо   розробки   і  періодичного перегляду (один раз на 5 років) інструкцій  з  охорони  праці  для працівників  навчальних  закладів  та  інструкцій  з  безпеки  для учнів, а також  розділів  вимог охорони праці у методичних рекомендаціях до виконання  практичних,  лабораторних робіт у навчальних кабінетах тощо;

2.2.9 забезпечує розробку  інструкцій  з  охорони  праці  для професій   або   видів   робіт   з   підвищеною   небезпекою,  які переглядаються один раз на 3 роки відповідно до ДНАОП 0.00-4.15-98 "Положення про розробку інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці   України   від   29.01.98    N    9 ( z0226-98  ),  зареєстрованого  в  Мін'юсті України  07.04.98  за N 226/2666;

2.2.10  бере  участь  у  розробленні розділу з охорони праці, безпеки  життєдіяльності колективного договору (угоди);

2.2.11  затверджує  погоджені  службою охорони праці, безпеки життєдіяльності  добові норми зберігання і витрачання сильнодіючих 

отруйних   речовин,   легкозаймистих  рідин  та  інших  пожежо-  і вибухонебезпечних  матеріалів;

2.2.12 контролює дотримання працівниками посадових інструкцій у  частині  забезпечення  охорони  праці, безпеки життєдіяльності;

2.2.13 бере    участь    в    організації    та    проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

2.2.14 відповідає за  правильне  та  своєчасне  розслідування нещасних   випадків   з  учасниками  навчально-виховного  процесу, аналізує обставини нещасних випадків.

2.3. Завідувач кабінетом:

2.3.1 несе  безпосередню  відповідальність  за безпечний стан робочих місць, обладнання, приладів, інструментів, інвентарю тощо;

2.3.2 не  допускає  до проведення навчальних занять або робіт учасників навчально-виховного процесу без передбаченого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту;

2.2.3 вимагає   у    встановленому    порядку    забезпечення спецодягом, спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту учасників навчально-виховного процесу згідно з ДНАОП  0.00-4.26-96 "Положення   про   порядок  забезпечення  працівників  спеціальним одягом,  спеціальним взуттям та  іншими  засобами  індивідуального захисту",  затвердженим  наказом Держнаглядохоронпраці України від 29.10.96 N  170  (z0667-96),  зареєстрованим у Мін'юсті України 18.11.96 за N 667/1692;

2.3.4 відповідно до цього Положення  розробляє  і  переглядає (один  раз  на  5 років) інструкції з безпеки під час проведення занять у кабінетах, лабораторіях, навчально-виробничих майстернях, навчальних господарствах, спортивних залах тощо;

2.3.5 дозволяє  використання  обладнання,   встановленого   в кабінетах,   передбачене чинними  типовими  переліками, затвердженими Міністерством освіти і науки України;

2.3.6 контролює  дотримання   здорових   і   безпечних   умов проведення   виробничої  практики  учнів на підприємствах, в установах і організаціях, не дозволяє виконання робіт, що не передбачені умовами договору;

2.3.7 проводить  інструктажі  з   охорони   праці   під   час навчального і навчально-виробничого процесу;

2.3.8 проводить   або   контролює   проведення    викладачем, учителем,   інструктажів  з  безпеки  життєдіяльності учнів,  студентів з обов'язковою реєстрацією  в  журналі  обліку  навчальних занять (вступний) та в журналі встановленого зразка (первинний,  позаплановий, цільовий), форми журналів наведені в додатках 1,2;

2.3.9 бере участь у розробленні окремого  розділу  з  охорони праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);

2.3.10  терміново  повідомляє  директора  та  службу  охорони праці,  безпеки  життєдіяльності  ліцею  про кожний нещасний  випадок,  що  трапився  з  учасником навчально-виховного процесу,   організує   при   потребі  надання  потерпілому  першої долікарської  допомоги,  бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів  щодо  усунення  причин, що призвели до нещасного випадку.

2.4. Учитель, класний керівник:

2.4.1 несе  відповідальність  за  збереження життя і здоров'я учнів,  студентів,  під час навчально-виховного процесу;

2.4.2 забезпечує проведення навчально-виховного  процесу,  що регламентується   чинними  законодавчими  та  нормативно-правовими актами  з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.4.3 організовує  вивчення учнями правил і норм з охорони праці, безпеки життєдіяльності;

2.4.4 проводить    інструктажі    з    учнями:

2.4.4.1 з   охорони   праці  під  час  проведення  виробничої практики відповідно  до  Типового  положення ( z0248-99 );

2.4.4.2 з   безпеки   життєдіяльності   під   час  проведення навчальних занять, позакласних, позашкільних заходів:

вступний на  початку  навчального  року  -  з  реєстрацією  в журналі обліку навчальних занять на сторінці  класного  керівника,

первинний, позаплановий, цільовий інструктажі - з реєстрацією в спеціальному журналі (додатки 1, 2),

інструктажі перед початком заняття (нової теми, лабораторної, практичної   роботи   тощо)  -  з  реєстрацією  в  журналі  обліку навчальних занять і виробничого навчання на  сторінці  предмета  в рядку про зміст уроку, лекції, практичної роботи тощо;

2.4.5 здійснює контроль за  виконанням  учнями правил (інструкцій) з безпеки;

2.4.6 проводить   профілактичну   роботу   щодо   запобігання травматизму  серед  учнів під час навчально-виховного процесу;

2.4.7 проводить профілактичну роботу серед учнів щодо вимог особистої безпеки у побуті (дії  у  надзвичайних  ситуаціях,  дорожній  рух, участь  у  масових  заходах,  перебування  в  громадських  місцях, об'єктах мережі торговлі тощо);

2.4.8 терміново повідомляє директора та службу охорони праці, безпеки  життєдіяльності  ліцею про кожний нещасний випадок,  що  трапився  з учнем, організовує  надання  першої  долікарської допомоги  потерпілому,  викликає  медпрацівника;

2.4.9 бере участь у розслідуванні та здійсненні заходів  щодо усунення причин, що призвели до нещасного випадку.

3. Організація роботи з охорони праці під час проведення науково-дослідної діяльності в КЗ «Приморський ліцей»

3.1. Заступник директора з науково-методичної роботи:

3.1.1 організовує  роботу  і  здійснює контроль за виконанням заходів щодо  створення  безпечних  і  нешкідливих  умов  під  час проведення    науково-дослідних і експедиційних робіт,  а також в учнівському науковому товаристві відповідно   до   чинних   законодавчих, нормативних  документів  з охорони праці, безпеки життєдіяльності, цього  Положення;

3.1.2 організовує навчання і перевірку знань з охорони праці, безпеки    життєдіяльності керівників   науково-дослідницьких робіт учнів;

3.1.3 організовує  роботу  щодо  розроблення  і  періодичного перегляду інструкцій з охорони праці під  час  виконання  наукових робіт;  затверджує  в  установленому  порядку інструкції з охорони праці, що діють у науково-дослідних підрозділах, контролює їх виконання;

3.1.4 організовує забезпечення  експедицій спорядженням,   обладнанням,   засобами  індивідуального  захисту, інструкціями з охорони праці,  а також затверджує акти  готовності виїзду   експедицій на  науково-дослідні  та 

експедиційні роботи;

3.1.5 бере  участь  у  розробленні окремого розділу з охорони праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);

3.1.6  організовує спільно з профспілками ліцею проведення громадського контролю за станом охорони праці;

3.1.7  повідомляє  директора ліцею про нещасні випадки,   що   сталися   з  учнями      під     час     проведення     науково-дослідних,   експедиційних робіт,  організовує надання  першої  долікарської  допомоги  потерпілим, відповідає за своєчасне розслідування.

4. Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності під час позакласної, позашкільної діяльності

4.1.  Педагог-організатор:

4.1.1 уживає  необхідних  заходів  щодо створення безпечних і нешкідливих умов,  виконання санітарно-гігієнічних норм і вимог  з охорони   праці,   безпеки   життєдіяльності  під  час  проведення позакласних  і позашкільних заходів; 4.1.2 контролює і надає методичну допомогу керівникам клубів, гуртків,   спортивних   секцій,   походів,   екскурсій,   трудових об'єднань,  громадських  робіт тощо з питань створення безпечних і нешкідливих умов праці і відпочинку учнів запобігання травматизму;

4.1.3  проводить  навчання  та  інструктажі  з охорони праці, безпеки  життєдіяльності  класних керівників, учителів та   інших   осіб, які   залучені  до  організації  позакласної, позашкільної  роботи;

4.1.4 організовує   профілактичну  роботу  серед учнів з охорони праці, безпеки життєдіяльності  під  час  навчально-виховного процесу;

4.1.5  повідомляє  керівника та службу охорони праці, безпеки життєдіяльності   навчального  закладу  про  нещасні  випадки,  що сталися   з   учасниками   навчально-виховного   процесу  під  час проведення  позакласних, позашкільних заходів, організовує надання першої   долікарської   допомоги   потерпілим,   бере   участь   у розслідуванні. 

5.2. Керівник клубу, гуртка, секції:

5.2.1 забезпечує  безпечний  стан робочих місць,  обладнання, приладів, інструментів, спортивного спорядження (інвентарю) тощо.

5.2.2 проводить інструктажі з охорони праці з працівниками та інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  з  учнями;

5.2.3 не дозволяє  працювати  учням без відповідного спецодягу,  взуття та інших засобів  індивідуального  захисту  згідно  з  ДНАОП   0.00-4.26-96 "Положення   про   порядок  забезпечення  працівників  спеціальним одягом,  спеціальним взуттям та  іншими  засобами  індивідуального захисту"

5.2.4 терміново повідомляє керівника та службу охорони праці, безпеки  життєдіяльності  навчального  закладу про кожний нещасний випадок,  що стався з учнями під час проведення позакласної, позашкільної діяльності, бере   участь  у  їх  розслідуванні,  організовує  надання  першої долікарської  допомоги  потерпілому;

5.2.5  веде  профілактичну  роботу  з  охорони праці, безпеки життєдіяльності  серед  учнів.

6. Організація роботи з охорони праці під час адміністративно-господарської діяльності в КЗ «Приморський ліцей»

6.1. Завідувач господарством:

6.1.1 забезпечує експлуатацію і  догляд  будівель,  споруд  і території  відповідно до чинних законодавчих,  нормативно-правових актів з охорони праці,  керує ремонтами відповідно до будівельних норм і правил;

6.1.2 забезпечує дотримання вимог правил  охорони  праці  під час   експлуатації   виробничого,   енергетичного,  вентиляційного обладнання,  машин,  механізмів,  посудин, що працюють під тиском;

6.1.3 відповідно   до   чинних   нормативно-правових    актів забезпечує      дотримання      норм     переміщення     вантажів, санітарно-гігієнічного стану  побутових  і  допоміжних  приміщень, територій;

6.1.4 забезпечує навчальні приміщення, кабінети, господарські  і  культурно-побутові підрозділи навчального закладу обладнанням  та  інвентарем відповідно  до  вимог правил і норм з охорони праці;

6.1.5 забезпечує  учнів, працівників спецодягом,  спецвзуттям та іншими засобами індивідуального захисту згідно з ДНАОП 0.00-4.26-96 "Положення про порядок  забезпечення працівників спеціальним одягом,  спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту",  затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці   України   від   29.10.96   N   170 (z0667-96),  зареєстрованим  у  Мін'юсті  України  18.11.96  за N 667/1692;  організовує  періодичні  випробування   діелектричних засобів захисту, а також облік, зберігання, видачу, прання, сушку, дезінфекцію та ремонт спецодягу;

6.1.6 відповідно   до   чинних   нормативно-правових актів організовує    проведення    щорічних   замірів   опору   ізоляції електроустановок  та  електропроводки,  заземлювальних  пристроїв, періодичні   випробування   і   огляди  механізмів, посудин, що працюють під тиском,  аналізи  повітря  на вміст пилу,  газів і парів шкідливих речовин,  вимірювання освітленості,  шуму і вібрації,  радіаційний контроль у приміщеннях навчального закладу;

6.1.7 організовує з відповідними органами навчання персоналу, що обслуговує електричні установки  та  інші  агрегати  і механізми підвищеної небезпеки;

6.1.8 організовує зберігання на складах палива,  вибухових  і отруйних матеріалів,  легкозаймистих і горючих рідин, сильнодіючих отрут,  балонів зі зрідженими газами тощо,  обладнання,  сировини, матеріалів відповідно до правил і норм з охорони праці;

6.1.9 відповідно  до  ДНАОП   0.00-4.15-98   "Положення   про розробку  інструкцій з охорони праці", затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України  від  29.01.98  N  9  (z0226-98), зареєстрованого  в  Мін'юсті  України  07.04.98  за  N 226/2666, розробляє  і  періодично переглядає інструкції з охорони праці під час виконання  конкретних  господарських  робіт,  узгоджує  їх  із службою охорони праці;

6.1.10   проводить   інструктажі  з  охорони  праці,  безпеки життєдіяльності,  забезпечує  навчання  з  питань  охорони  праці, безпеки життєдіяльності в    адміністративно-господарському підрозділі;

6.1.11 бере  участь у проведенні адміністративно-громадського контролю за станом охорони праці;

6.1.12 бере  участь  у розробленні окремого розділу з охорони праці,  безпеки  життєдіяльності  колективного  договору  (угоди);

6.1.13 організовує роботу щодо створення безпечних умов праці у гаражі навчального закладу  тощо  відповідно до чинних правил охорони праці, що діють на автомобільному транспорті;

6.1.14 терміново повідомляє керівника ліцею про нещасні випадки, що    сталися з працівниками адміністративно-господарських підрозділів, організовує  надання  першої  долікарської  допомоги потерпілим. 

6.2. Головний бухгалтер (бухгалтер):

6.2.1 здійснює контроль за правильною  витратою  коштів,  які виділяються на виконання заходів окремого розділу з охорони праці, безпеки  життєдіяльності колективного договору (угоди), забезпечує виконання  заходів, що передбачені чинним законодавством з охорони праці,  безпеки  життєдіяльності;

6.2.2 веде облік коштів, що витрачаються на виконання заходів з  охорони  праці, готує довідку керівнику навчального закладу про фактичну витрату коштів на виконання цих робіт;

6.2.3 організовує  передплату  періодичних  видань  з  питань охорони праці, безпеки життєдіяльності.

7. Порядок проведення та реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності

7.1. Інструктажі  з  безпеки  життєдіяльності  проводяться  з учнями. Інструктажі   містять   питання  охорони  здоров'я, пожежної, радіаційної безпеки, безпеки дорожнього руху, реагування на надзвичайні ситуації, безпеки побуту тощо.

7.2. Перед  початком  навчальних  занять  один раз на рік,  а також  при зарахуванні  або  оформленні  до  навчального  закладу учня проводиться вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності. Програма вступного інструктажу розробляється в навчальному   закладі&n